October 19, 2021

पोखरामा प्याराग्लाइडिङ् गरिंदै

 

cfGtl/s ko{6s Kof/fUbfOl8ª ub}{
kf]v/f, #! c;f]h M kf]v/fsf] ;/fÍf]6af6 Kof/fUnfOl8ª ub}{ cfGtl/s ko{6s .
t:jL/ M /flwsf sF8]n÷/f;;

Check Also

एमाले महाधिवेशनले जगाएको चितवनका पर्यटन व्यवसायीको आशा

नारायण अधिकारी चितवन । कोरोनाबाट पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई नेकपा …